Najciekawsze badania z kannabinoidami w roli głównej.

1.Badania kliniczne z udziałem pacjentów

Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD) jest potencjalnie śmiertelnym powikłaniem po przeszczepieniu szpiku kostnego. Pomimo środków zaradczych, częstość występowania GVHD jest szacowana na 40% do nawet 75% i jest uzależniona m.in. od stopnia zgodności tkankowej (układ HLA) pomiędzy dawcą a biorcą. Śmiertelność w przypadku wystąpienia GVHD wynosi ponad 80%. Niestety, nie ma specyficznych markerów molekularnych, które wskazywałyby na początek choroby lub odzwierciedlałyby stopień nasilenia GVHD już po transplantacji. Tym bardziej potrzebne są bardziej skuteczne strategie zapobiegania lub leczenia GVHD.

Zespół izraelskich naukowców duże nadzieje upatruje w kannabidiolu. Zresztą badacze mają ku temu podstawy- przeprowadzili oni eksperymenty kliniczne z udziałem 10 pacjentów, u których wystąpiła GVHD. W ramach eksperymentu, pacjenci ci otrzymywali kannabidiol w dawce 150 mg dwa razy dziennie. CBD było podawane drogą doustną. Chociaż wielkość próby była niewielka, to uzyskano następujące rezultaty- podawanie kannabidiolu nie wiązało się z wystąpieniem znaczących działań niepożądanych. U dziewięciu na dziesięciu pacjentów uzyskano pozytywny efekt leczenia: siedmiu z nich osiągnęło pełną remisję, natomiast w przypadku pozostałych dwóch osób odnotowano częściowe ustąpienie objawów choroby.  Badacze mają nadzieje, że wkrótce uda im się przeprowadzić badania na większej liczbie pacjentów.

Wykorzystano informacje zawarte na stronie:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02478424?term=cbd&cond=gvhd&rank=3

 

2. Badania przedkliniczne

Myszy, u których eksperymentalnie wywołano nowotwór trzustki, przeżywały trzykrotnie dłużej, jeśli oprócz tradycyjnej chemioterapii otrzymywały w tym samym czasie także kannabidiol (CBD). Rezultaty doświadczenia zostały opublikowane w czasopiśmie Oncogene, a same badania były prowadzone przez dwa ośrodki naukowe- Queen Mary University of London i Curtin University w Australii. W ramach doświadczeń zbadano czy jednoczesne podawanie kannabidiolu (CBD) i leku przeciwnowotworowego- gemcytabiny, ma wpływ na czas przeżycia zwierząt z nowotworem trzustki. Grupę kontrolna stanowiły myszy leczone wyłącznie gemcytabiną.

Nowotwór trzustki charakteryzuje się jednym z najniższych wskaźników przeżywalności wśród wszystkich rodzajów nowotworów. Przewidywana długość życia pacjentów z tym rodzajem raka prawie się nie zmieniła w ciągu ostatnich 40 lat. Pomimo rozwoju nauk medycznych, do dnia dzisiejszego ilość dostępnych opcji leczenia nowotworu trzustki jest wciąż niewielka. Niestety, pacjenci najczęściej są skazani na terapię paliatywną. Biorąc pod uwagę fakt, że pięcioletni wskaźnik przeżycia dla pacjentów chorujących na nowotwór trzustki wynosi mniej niż siedem procent, nadal istnieje pilna potrzeba poszukiwania nowych metod leczenia i strategii terapeutycznych. Choć naukowcy zdają sobie sprawę z tego, że badania na zwierzętach stanowią preludium do badań klinicznych, to uzyskane przez nich wyniki są naprawdę obiecujące. Badacze podkreślają także inne zalety stosowania CBD w chorobie nowotworowej pod postacią niwelowania efektów ubocznych chemioterapii, w tym nudności, biegunki, wymiotów, co znacznie poprawia jakość życia pacjentów onkologicznych.

Wykorzystano poniższe materiały:

R. Ferro, A. Adamska, R. Lattanzio, I. Mavrommati, C. E. Edling, S. A. Arifin, C. A. Fyffe, G. Sala, L. Sacchetto, G. Chiorino, V. De Laurenzi, M. Piantelli, O. J. Sansom, T. Maffucci, M. Falasca. GPR55 signalling promotes proliferation of pancreatic cancer cells and tumour growth in mice, and its inhibition increases effects of gemcitabine. Oncogene, 2018;

https://www.medicalnewstoday.com/articles/322630.php?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Medical_News_Today_TrendMD_1

 

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) jest chorobą neurodegeneracyjną, w której dochodzi do postępującego uszkodzenia nerwów ruchowych. Prowadzi to do stopniowego osłabienia i zaniku mięśni unerwianych przez te nerwy, co w ostateczności przyczynia się do wystąpienia paraliżu i śmierci z powodu niewydolności oddechowej. Szacuje się, że aż 90% pacjentów umiera w ciągu 3 lat od rozpoznania schorzenia. Obecnie jedyną zatwierdzoną terapią dla ALS jest podawanie leku riluzol, choć ten nie leczy choroby, a jedynie zwiększa przeżycie o kilka miesięcy. Ze względu na te ograniczone możliwości dotychczasowego leczenia, testowane są nowe substancje, także te pochodzenia roślinnego. Takimi związkami mogą być kannabinoidy o obiecujących właściwościach neuroprotekcyjnych (ochronnych wobec nerwów). W  pewnym badaniu sprawdzano skuteczność  kwasu kannabidiolowego (CBDA) u myszy, u których eksperymentalnie wywołano ALS. Zwierzęta podzielono na dwie grupy. W obrębie każdej z nich myszy otrzymywały różne dawki albo CBDA (0,1, 1 i 10 mg / kg) albo riluzolu (5 i 10 mg / kg).  Ich sprawność pod kątem neurologicznym było oceniana na bieżąco w trakcie trwania  eksperymentu, natomiast dodatkowo, po uspaniu zwierząt, elementy ich rdzeni kręgowych poddano ocenie histopatologicznej.
CBDA wykazywało działanie neuroprotekcyjne w sposób zależny od dawki (przy dawce 10 mg / kg obserwowano najlepszy efekt terapeutyczny), przy czym efekt działania był bardziej widoczny (lepsza sprawność, mniejsze uszkodzenie nerwów rdzenia kręgowego) niż te obserwowane u zwierząt, którym podawano tylko riluzol.

Wyniki te dostarczają podstawowych dowodów na możliwość stosowania kannabinoidów w ALS, samodzielnie lub w połączeniu z innymi środkami neuroprotekcyjnymi, chociaż nadal konieczne są dodatkowe badania z udziałem pacjentów.

 Wykorzystano informacje zawarte na stronie:

https://www.researchgate.net/publication/326658168_NEUROPROTECTIVE_EFFECTS_OF_THE_PHYTOCANNABINOID_CANNABIDIOLIC_ACID_CBDA_COMPARED_TO_RILUZOLE_IN_TDP-43_TRANSGENIC_MICE_A_MODEL_OF_AMYOTROPHIC_LATERAL_SCLEROSIS